Početna strana

Opšti uslovi korišćenja Wings proizvoda i usluga

Ovaj tekst sadrži opšte uslove za korišćenje softverskih proizvoda firme Wings. Softverski proizvodi podrazumevaju računarske programe, uključujući instalacione medije, uputstva za upotrebu i prateću dokumentaciju (u daljem tekstu Softver). Licenca je dozvola za korišćenje Softvera koju korisnik dobija od Wingsa. Da bi koristili bilo koji Wings proizvod, morate biti saglasni sa svim uslovima iz ovog teksta.

LICENCA - Wings zadržava isključivo pravo svojine nad svojim proizvodima. Programi i prateća dokumentacija su zaštićeni Zakonom i ne smeju se kopirati i dalje distribuirati. Wings izdavanjem licence daje korisniku neekskluzivno vremenski neograničeno pravo upotrebe instaliranog softvera na predviđenom broju računara, u skladu sa priloženim uputstvom za upotrebu. Wings ima obavezu instalacije dogovorenih modula softvera u skladu sa licencom. Korisnik ima obavezu obezbeđivanja tehničkih preduslova za instalaciju softvera. Korisnik nema pravo da bez pismene dozvole Wingsa prenese licencu na treće lice, da radi reverzni inženjering softvera ili baze podataka, kao i instalaciju softvera na računare koji nisu obuhvaćeni licencom. Korisnik je dužan da prijavi Wingsu svaku izmenu u upotrebi koja izlazi iz okvira predviđenog licencom. Korisnik ima pravo da pravi rezervne kopije programa i podataka, pri čemu se takve kopije ne smeju koristiti na računarima koji izlaze iz okvira licence.

GARANCIJA - Wings garantuje da će softver funkcionisati kao što je navedeno u priloženom uputstvu za korišćenje. U suprotnom, Wings se obavezuje da isporuči ispravljenu verziju softvera. Pri tom korisnik snosi eventualne dodatne troškove intervencije (putni troškovi i slično). Wings ni na koji način ne odgovara za eventualne posledice korišćenja softvera, kao ni za eventualne indirektne posledice ostalih havarija uključujući hardverske kvarove, viruse, oštećenja podataka i sl. Garancija je vremenski ograničena na tri godine od dana instalacije programa. Garancija za namenski naručene aplikacije se posebno ugovara.

TEHNIČKA PODRŠKA - Korisnik ima pravo na korišćenje tehničke podrške u formi intervencije na terenu, telefonskih konsultacija, konsultacija e-mailom, preuzimanje novih verzija, kao i ostalih usluga koje su dostupne u tom trenutku. Tehnička podrška pomaže korisniku u rešavanju problema vezanih za korišćenje programa. Wings nije dužan da interveniše u slučaju problema koji se ne odnose na funkcionisanje programa i koji su pod kontrolom korisnika (neispravna knjiženja i sl). Korisnik je dužan da radi redovan backup svojih podataka. Svaka usluga se naplaćuje po važećem cenovniku na dan pružanja usluge.

IZMENE SOFTVERA - Wings zadržava pravo izmene softvera bez prethodne najave. Pri tom korisnik nema obavezu instalacije izmenjenih verzija softvera. Wings nema obavezu menjanja softvera po zahtevima korisnika i svaki takav zahtev mora biti predmet posebnog dogovora.

CENE - U cenu softvera nije uračunato angažovanje (instalacija, obuka, podešavanje, izmene softvera..). Korisnik plaća angažovanje po važećem cenovniku na osnovu specifikacije koju dobija jednom mesečno. Wings zadržava pravo izmene cenovnika, pri čemu se obavezuje da korisnika obavesti o izmeni cenovnika najmanje 30 dana pre njegove primene mailom ili preko web sajta. Korisnik ima pravo da naknadno dokupi pojedine module programa ili licencu za dodatne radne stanice.

OSTALO - Wings se obavezuje da sve podatke korisnika čuva kao poslovnu tajnu.

Idi na početak strane