Početna strana

Šta je to posebno kod nas i našeg softvera?

Površnim gledanjem Vam se poslovni programi na tržištu mogu učiniti slični: svi imaju opcije za upis artikala, kreiranje faktura i slično. Ipak, to nije tako. Bez obzira na postojanje zajedničkih opcija, svaki program ima svoju internu logiku i specifičnosti koje će vam u kasnijem radu biti od presudnog značaja. Nekada postojanje neke sasvim neprimetne opcije može uštedeti veliki broj sati dodatnog rada, a nizak komfor u radu može učiniti da operater pogreši u unosu nekog bitnog podatka. Zato ne zanemarujte ni jedan aspekt budućeg korišćenja. Tražite da vidite i probate svaki detalj budućeg programa!

Originalna rešenja i specifična logika izdvajaju naš program od ostalih proizvoda na tržištu. Tako smo kreirali proizvod koji omogućava izuzetnu produktivnost i komfor u radu. U nastavku slede neke osobine koje izdvajamo kao najvažnije:

JEDNOSTAVNOST KORIŠĆENJA. Pre svega, naš program je veoma jednostavan za korišćenje. Sve potrebne operacije se mogu naučiti za veoma kratko vreme. Komande su pravljene tako da budu logične i dosledne, pa korisnik koji savlada korišćenje jednog modula programa, može uz minimalnu obuku da koristi i ostatak programa.

MINIMALNI TROŠKOVI. Naš softver je napravljen tako da zahteva minimalna ulaganja u održavanje sistema. Ne postoje nikakvi skriveni ili režijski troškovi koje morate plaćati posle obuke i uvođenja. Na primer, možete sami otvarati nove poslovne godine: proces je potpuno automatizovan i aktivira se pritiskom na jedno dugme.

KVALITETNA PODRŠKA. Osnova naše podrške je mobilna stručna ekipa koja neprestano obilazi korisnike, pomaže im u korišćenju programa, kao i u rešavanju raznih problema. Odziv je izuzetno kratak i hitni problemi se uglavnom rešavaju u toku istog dana. Na raspolaganju je i fiksna podrška koju možete kontaktirati telefonom ili preko interneta, a jednostavnije probleme rešavamo odmah remote konekcijom. Sa našeg zvaničnog sajta mogu se preuzeti sve nove i poboljšane verzije programa, a korisnike redovno obaveštavamo o novinama u programu i poslovanju.

POTPUNO INTEGRISAN SISTEM. Ceo sistem je rađen kao jedinstven projekat i svaki podatak se unosi samo jednom. To znači da nema dodatnih akcija tipa "prenos podataka" iz jednog modula u drugi - kad unesete jednom neki podatak, čitav sistem "zna" za njega! Vezana dokumenta se automatski generišu po potrebi, uz minimum akcije korisnika. Na primer, iz profakture se pritiskom na jedno dugme može generisati otpremnica i faktura, pri čemu se automatski ažuriraju zalihe, skidaju rezervacije, popunjavaju robne kartice, obračunava porez i zarada, zadužuje kupac ...

TROSLOJNA ARHITEKTURA. Sistem je koncipiran tako da može da radi u tri nezavisna "sloja": operativa, knjigovodstvo i analiza. Operativa podrazumeva sve svakodnevne operacije: vođenje zaliha, fakturisanje, ulaz, maloporodaja, izvodi, kartice kupaca i dobavljača, porezi, ... Ovaj nivo se može koristiti potpuno nezavisno od ostatka sistema! Time se dobija mogućnost nesmetanog rada bez obzira na ritam rada u knjigovodstvu. Na primer, komercijala može nastaviti fakturisanje, bez obzira što knjigovodstvo još nije završilo knjiženja za prethodni period. Operativa ima svoju posebnu analitiku: na primer, dug kupca znate odmah kada se unese faktura, bez obzira da li je ta faktura proknjižena u knjigovodstvu. Knjigovodstvo čini sledeći nivo: sva dokumenta napravljena u operativi se potpuno automatski knjiže u glavnu knjigu. Tako knjigovodstvo postaje mnogo više kontrolni organ, jer se sva knjiženja obavljaju automatski. Treći nivo je analiza koja posredstvom posebne tehnologije preuzima podatke iz prva dva nivoa i menadžerima omogućava efikasan uvid u poslovne parametre.

PRILAGODLJIVOST. Program poseduje veliki broj parametara kojima se fino podešava čitav sistem. Na primer, prilikom unosa novog artikla (između ostalog) možete unositi naziv, šifru, jedinicu mere i carinsku tarifu. Ali, ako se vaša firma ne bavi spoljnom trgovinom, nema potrebe da neprestano unosite carinsku tarifu! Zato postoji posebna opcija u kojoj jednostavno izaberete elemente artikla koje želite da koristite, posle čega sistem traži unos samo izabranih parametara. Tako korisnici koji nemaju spoljnu trgovinu neće nikada ni videti parametar "carinska tarifa". Ukoliko vam ugrađeni spisak polja nije dovoljan, postoji mogućnost da za svaki artikal definišete željena dodatna polja. Štampa izlaznih dokumenata kao što je faktura je realizovana preko posebnih "skriptova" koji omogućavaju da se na licu mesta izmeni izgled i napravi forma baš po vašim željama. Knjiženja u glavnoj knjizi se mogu obavljati po šablonima koje vi sami možete zadati. Ukratko, veliki broj sistemskih parametara omogućuje da se ceo program maksimalno prilagodi vašem sistemu poslovanja i tako vam značajno olakša korišćenje programa.

PODRŠKA RAZLIČITIM POSLOVNIM TOKOVIMA. Program je tako pravljen da omogućuje postizanje istog efekta na više različitih načina. Na primer, fakture se mogu praviti direktno, korišćenjem odgovarajuće opcije. Ali, faktura se takođe može napraviti od profakture ili odgovarajuće otpremnice. Takođe se može napraviti jedna faktura od više otpremnica, a može se izdavati i račun-otpremnica. Kreiranje fakture može odmah "skinuti" stanje zaliha, ali može se čekati i potvrda magacionera da je roba ispravno prebrojana. Potvrda može biti pritisak na odgovarajući taster ili test unetih artikala bar-kod čitačem.

SISTEM ZA IZVEŠTAVANJE. Program poseduje veliki broj ugrađenih izveštaja koji pokrivaju sve aspekte poslovanja. Pri tom postoji mogućnost pravljenja prioriteta i promene naziva tako da korisnik nije opterećen viškom informacija. Na primer, o robnom ulazu i izlazu postoji oko 200 različitih izveštaja. Vi možete iz tog spiska da izdvojite nekoliko izveštaja i svakom od njih date ime koje vam je najlogičnije. Posle toga, izbor ove opcije vam daje samo tih nekoliko izveštaja, a ako vam zatreba, možete ući u "bazu izveštaja" i normalno koristiti bilo koji drugi.
Postoji veoma važna mogućnost da korisnik sam definiše svoj izveštaj. Na primer, pregled artikala (cenovnik, lager) možete napraviti tako što definišete svaku kolonu posebno. Svi izveštaji se štampaju preko jedinstvenog podsistema koji omogućuje da bilo koji od njih štampate na proizvoljnom štampaču, direktno faksujete, pošaljete nekome na mail ili direktno eksportujete u ASCII, PDF, MS Word, MS Excel, OpenOffice Writer ili Calc. Takođe je podržan direktan eksport raznih obrazaca u program HandySoftFormular (www.handysoft.co.rs) čime se dobija savršen izgled zakonski propisanih obrazaca.

EFIKASNOST. Čitav sistem je koncipiran kao savremen office program. Tako korisnik može da kreira dokument, da ga slobodno briše i menja, sve do finalnog knjiženja čiji trenutak sami određujete. Ovakav rad sa dokumentima čini da je rad izuzetno brz: u našem programu se faktura sa nekoliko stavki može napraviti za samo desetak sekundi! Program ima veliki broj komandi-prečica kojima se drastično skraćuje vreme nekih operacija. Na primer, za vreme unosa profakture, pritiskom na jedan taster se dobija finansijska kartica kupca sa svim fakturama i uplatama, sa označenim otvorenim stavkama, dospelim dugom itd. Iz takve kartice se opet pritiskom na jedan taster može dobiti sadržaj bilo koje izabrane fakture za tog kupca. Prodavac može videti karticu kupca ili dobavljača dok gleda cenovnik, pritiskom na jedan taster.

TEHNOLOGIJA HIPER KOCKE. Ako upravljate dinamičnom firmom sa velikim brojem promena i želite na jednom mestu da imate sve podatke o poslovanju, zajedno sa poslovnom prepiskom, raznim dokumentima i izveštajima, ovo je prava stvar za vas. Poseban modul programa omogućava da se formira hiper kocka - specijalna struktura podataka sa informacijama o vašem poslovanju. Izveštaji iz hiper kocke se posle formiranja dobijaju trenutno, bez obzira koliko podataka imate! Pri tom sve dobijene podatke možete proizvoljno grupisati, filtrirati, sumirati...

OTVORENOST. Ako imate potrebe da komunicirate sa partnerima koji koriste neki drugi softver, App vam pruža raznovrsne mogućnosti. Počev od mogućnosti direktnog eksporta svih izveštaja u ASCII ili MS Office i OpenOffice, preko učitavanja svih artikala iz kataloga vašeg dobavljača, do direktnog učitavanja ulaznih dokumenata datih u elektronskom obliku. Postoji i poseban format za transfer, preko koga možete jednostavno komunicirati sa drugim programima. App podržava sve veće banke, pa možete direktno u program učitavati izvode bez dodatnog truda. Takođe je podržano i automatsko generisanje naloga za plaćanje.


ŠTA SVE MOŽE NAŠ SOFTVER?


Veoma je teško ukratko nabrojati sve mogućnosti App-a. U njega je ugrađen ogroman rad i znanje i on pokriva veliki deo poslovanja. Evo kratkog pregleda nekih osnovnih modula:

ZALIHE. Kompletno vođenje proizvoljnog broja magacina, prodavnica, komisiona ili bilo kakvih objekata u kojima se može naći roba. Čitav lager se deli na više nivoa vrsta artikala, što je osnova za kasnije izveštaje (svi izveštaji se mogu filtrirati po jednoj ili više vrsta). Program podržava rad sa bar-kod čitačima, fiksnim i bežičnim. Osim standardnih podataka za svaki artikal, postoji mogućnost definisanja i dodatnih atributa po svakoj vrsti artikala. Tako, na primer, artikal iz vrste "hard diskovi" može imati atribute "brzina pristupa" i "kapacitet", a artikal iz vrste "knjige" atribute "izdanje", "autor" i "tematika". Podržana je upotreba bar-kod čitača prilikom unosa podataka, uključujući i bežične poput popularnog ScanPal terminala i Windows Mobile baziranih uređaja.

CENOVNICI. Svaki magacin i prodavnica imaju svoje posebne cenovnike nabavnih i prodajnih cena koji se koriste za klasično knjigovodstvo. Osim toga, postoji nezavisan sistem tzv. "referentnih" cena koji omogućuje da na nivou svih zaliha definišete zajedničke cene. Na primer, preporučene, minimalne, devizne, ... Postoji i mogućnost kreiranja proizvoljnog broja komercijalnih cenovnika koji se kasnije mogu koristiti u ostatku sistema. U takvim cenovnicima možete čuvati cene različitih dobavljača, cene konkurencije, cene za određene klase kupaca, ...

TABELE I PIVOT. Korisnik ima mogućnost da napravi prikaz liste artikala, kupaca i dobavljača u formi koja mu najviše odgovara: formira se tabela u kojoj se odvojeno defiiniše svaka kolona. Tako je, na primer, veoma jednostavno da korisnik napravi uporedne preglede zaliha u više magacina, probni cenovnik za određeni posao, ... Poseban Pivot sistem omogućava brzu izradu unakrsnih izveštaja o poslovanju, pri čemu korisnik bira koji podaci će se prikazivati, redove i kolone. Na primer, možete kreirati tabelu o prodaji po kupcima (redovi) po vrsti artikala (kolone), pri čemu se prikazuje ostvarena razlika u ceni (podaci).

SERIJSKI BROJEVI. Ukoliko imate artikle koji imaju svoj serijski broj (računarske komponente, mašine, ... ) App Vam omogućava da u svim dokumentima u okviru programa evidentirate i ove brojeve. Kasnije se na osnovu ove evidencije može dobiti precizan istorijat tačno određenog artikla, što je idealno za proveru garancije i slično.

KATALOG ARTIKALA. Veliki fabrički katalozi nepotrebno opterećuju program i usporavaju rad. Katalog omogućava da u njega učitate listu artikala vašeg dobavljača, ali ona ne ulazi u osnovni spisak artikala, gde se nalaze samo aktivni artikli. Kada se prvi put zatraži artikal koji ne postoji u aktivnoj bazi, sistem automatski kopira artikal iz kataloga u osnovnu bazu i korisnik normalno nastavlja rad, bez ikakvog zastoja. Tako možete imate dostupne ogromne kataloge artikala, bez uticaja na rad osnovnog sistema. Katalog takođe omogućava direktno učitavanje podataka iz ulaznog dokumenta datog u elektronskom obliku, čime se skraćuje vreme unosa.

NABAVKA I DISTRIBUCIJA. Na osnovu analize prometa program omogućava po raznim kriterijumima (min-max-opt intervali, promet, OIL...) formiranje liste za nabavku, pri čemu se na osnovu ove liste automatski formira narudžbenica. Na osnovu narudžbenice se kasnije formira ulaz, pri čemu program vodi uporednu evidenciju naručene i isporučene robe. Prilikom kreiranja profaktura i faktura vidi se i naručena količina, kao i kada se očekuje dolazak robe. Distribucija služi za automatsku raspodelu izabranih zaliha na više centara (prodavnica). Raspodela se radi na osnovu prometa u prethodnom periodu, na osnovu čega program automatski formira naloge za prenos u sve objekte.

VELEPRODAJA. Profakture rezervišu željene artikle, pri čemu se može videti ko je, za koga i kada rezervisao svaki artikal. Krajnje jednostavno i brzo kreiranje otpremnice ili fakture, pri čemu je predviđen slučaj delimične realizacije, storniranja i naknadne aktivacije itd. Na osnovu jedne ili više otpremnica kreira se faktura, pri čemu se automatski ažuriraju zalihe, stornira se rezervacija, obračunava se porez i zarada, kupac se zadužuje za iznos fakture, a zaduženje se povezuje sa odgovarajućom uplatom. Sve ove operacije su potpuno transparentne za korisnika. Program automatski formira zakonom propisane formulare (KEPU, knjigu ulaznih i izlaznih faktura, ...) na osnovu unetih podataka. Postoji i mogućnost kreiranja nivelacija (običnih i automatskih), prenosnica, knjižnih pisama i avansnih faktura.

MALOPRODAJA. Kompletna evidencija neograničenog broja maloprodajnih objekata. Svaki se može voditi robno ili finansijski, sa svim propisanim dokumentima (kalkulacije, nivelacije, KEPU...). Evidencija čekova i platnih kartica i pravljenje specifikacija za naplatu. Deo ovog modula je i maloprodajna kasa, koja omogućava direktnu vezu sa jednim od nekoliko modela podržanih fiskalnih uređaja.

KOMISIONA PRODAJA. Kompletna evidencija komisione robe i svi propisani obrasci (KR, KR-1, odjave, ...). Moguće je vođenje primljene komisione robe, kao i date drugim partnerima na komision. Roba se može voditi u VP ili MP, zajedno sa ostalom robom ili odvojeno.

KUPCI I DOBAVLJAČI. Program podržava specifičnu dvostruku analitiku kupaca i dobavljača. Jedna je operativna evidencija koja se popunjava na osnovu unetih faktura i izvoda, bez posebnog knjiženja. To omogućava da podaci o dugovanjima i potraživanjima budu trenutno dostupni, odmah posle kreiranja dokumenata. Kasnije se knjiženjem u glavnu knjigu automatski formira posebna analitika koja prati knjiženja u glavnoj knjizi. Unos izvoda banke se može potpuno automatizovati tako što je podržano direktno učitavanje izvoda u program. Podržani su formati svih poznatih banaka na tržištu. Poseban modul služi za evidenciju naloga za plaćanje, generisanje ručnih ili elektronskih naloga i vezu sa e-banking programima. Kod otvaranja novog partnera dovoljno je uneti samo PIB, matični broj ili deo naziva. App automatski učitava ostale podatke sa interneta. Tako možete automatski ažurirati podatke vaših partnera, a jasno se vide i firme čiji su računi blokirani.

KOMERCIJALA. Detaljno praćenje rada komercijali-sta. Moguće je praćenje po unapred definisanoj podeli kupaca, kao i označavanjem realizovanih faktura. Na osnovu toga se dobijaju podaci o prometu, zaradi, naplati i slično. Omogućen je i automatski obračun provizija. Kupci se mogu podeliti po statusima, prodajnim regionima, kanalima prodaje, rabatnim klasama, a kasnije se mogu pratiti razni aspekti poslovanja po svakoj od ovih podela.

TRANSPORT. Poseban modul za praćenje isporuka kupcima. Na osnovu definisanih transportnih regiona, vozila i vozača, program deli neisporučene naloge po regionima, čime se olakšava kreiranje naloga za isporuku. Posle isporuke nalozi se zaključuju ili se isporuka ponavlja.

AUTO SERVIS. Modul za poslovanje auto-servisa. Omogućava evidenciju više vozila za svakog korisnika, vezivanje za radne naloge i fakture. Kasnije se može dobiti istorijat izmena svakog vozila, promene vlasništva itd.

PROIZVODNJA. Kreiranje, lansiranje i zaključenje radnih naloga. Trebovanja i prijem gotovih proizvoda. Konačni obračun po radnim nalozima. Sastavnice i analiza zaliha sirovina. Vođenje i raspodela troškova proizvodnje. Evidencija radnih sati po radnim nalozima.

PROIZVODNJA. Kreiranje, lansiranje i zaključenje radnih naloga. Trebovanja i prijem gotovih proizvoda. Konačni obračun po radnim nalozima. Sastavnice i analiza zaliha sirovina. Planiranje utroška sirovina. Vođenje i raspodela troškova proizvodnje. Evidencija radnih sati po radnim nalozima.

DIMENZIJE. Praćenje firme po sektorima, projektima, ugovorima... Sva dokumenta se prilikom kreiranja pridružuju određenoj dimenziji, na osnovu čega se može dobiti izveštaj o uspešnosti, troškovima, finansijskom saldu određenog posla odnosno dimenzije.

GLAVNA KNJIGA. Automatsko formiranje naloga na osnovu izvorne dokumentacije i definisanih pravila za knjiženje. Sva dokumenta nastala u sistemu se mogu knjižiti automatski, a za ručna knjiženja sam korisnik može definisati posebne korisničke šablone. Omogućeno je automatsko kreiranje bilansa stanja i uspeha. Posebna opcija služi za kreiranje specijalnih tabela-izveštaja iz glavne knjige koje korisnik kreira po svojim potrebama. Na primer, tako se mogu kreirati bilansi po propisima drugih zemalja, specijalni pregledi i slično.

OSNOVNA SREDSTVA. Kompletna evidencija osnovnih sredstava. Popisi, automatski obračun poreske i knjigovodstvene amortizacije. Praćenje internog kretanja osnovnih sredstava.

RADNICI I OBRAČUN ZARADA. Evidencija kadrovskih podataka za svakog radnika: matični podaci, radna jedinica, radno mesto, kategorija... Definisanje načina isplate i obustava. Obračun po različitim modelima (bolovanja, porodilje, autorski honorari, ugovori o delu, članovi upravnih odbora, invalidi, prevoz, službena putovanja, privremeni i povremeni poslovi, prihodi od kapitala...). Isplatne liste, obračunski listići, OD i OPJ obrasci, automatsko popunjavanje virmana, kartice zaposlenih radnika, M4, PPP obrazac.

KAMATE. Za obračun kamata se može definisati proizvoljan broj kamatnih modela, s tim što se za svaki model posebno mogu zadavati koeficijenti na dnevnom, mesečnom ili godišnjem nivou. Podaci za obračun se mogu direktno preuzimati iz kartica poslovnih partnera, a koeficijenti se automatski preuzimaju sa našeg sajta.

TRANSFER PODATAKA. Ovaj modul omogućava razmenu i sinhronizaciju podataka između više odvojenih lokacija. Na primer, firma ima jednu centralu i više MP/VP objekata. Centrala u filijale šalje podatke o poslatoj robi, uplate i slično, a filijale na kraju dana šalju podatke o prodaji (profakture, fakture, malopordaja, ...). Tako sve lokacije imaju potrebne podatke za nezavisno funkcionisanje, a centrala zbirne podatke o poslovanju svih filijala. Proces je potpuno automatizovan i obavlja se preko Interneta ili nekim drugim kanalom veze.

WINGSNET. WingsNet je poseban sistem koji omogućava razmenu podataka i dokumenata između Wings korsnika. Na primer, jedan korisnik može u programu napraviti narudbžnicu i pritiskom na taster Alt-E poslati taj dokument svom dobavljaču. Ako je dobavljač Wings korisnik, on ovu narudžbenicu dobija kao profakturu. Podržana je i veza sa Edifact provajderima.

ANALIZA. Ovaj modul na osnovu podataka o poslovanju generiše posebnu strukturu koja omogućava skoro trenutan pristup željenim podacima kroz tabele koje sam korisnik definiše. Različite tabele se mogu proizvoljno organizovati u foldere, u kojima se osim App tabela mogu čuvati i druge datoteke: Word/Excel dokumenta, slike, mailovi. Tako menadžer može na jednom mestu imati sve što mu treba za svakodnevni rad.
WEB PORTAL. Ukoliko želite da svojim kupcima omogućite naručivanje preko vašeg web sajta, naš web portal se automatski integriše sa vašim web sajtom i omogućava online vezu sa App programom: na portalu se vide trenutni podaci iz programa, a svaka uneta narudžbina se odmah preslikava i u App. Kupac može da vidi listu artikala, svoju finansijsku karticu i slično.
PRODAJA NA TERENU. Za terensku prodaju koriste se tablet, Windows Mobile ili Android uređaji. Prodavac na terenu ima pregled zaliha, cena, dugovanja kao i uvid u finansijsku karticu svakog svog kupca. Takođe može da unese narudžbinu, a zatim da je pošalje u centralnu bazu podataka preko GSM mreže. Istovremeno može iz centrale dobiti trenutne podatke o stanju zaliha, novim cenama i slično.

POMOĆNI PROGRAMI. Za svoje potrebe smo razvili pomoćni program Printing koji našim programima omogućava štampu na svim modelima štampača, eksport podataka u MS Office, PDF i OpenOffice, slanje maila ili faksa iz aplikacije. Program Fiskal na izuzetno jednostavan način omogućava štampu fiskalnih isečaka na fiskalnim uređajima Galeb, HCP, CT&T, Bingo, Iskra, i Infoteh. Ovi programi su po veoma pristupačnim cenama dostupni i drugim softverskim firmama.

MARKETING. Poseban program koji se koristi za analizu tržišta. Korisnik može definisati anketu sa proizvoljnim pitanjima, na osnovu čega se unose podaci koji se kasnije po raznim kriterijumima mogu analizirati. Na primer, kakva je raspodela reklamnog materijala u supermarketima koji imaju više od 5 kasa po regionima i slično.

KARTICE POVERENJA. Redovnim MP kupcima možete dati kartice sa bar-kodom pomoću kojih se identifikuju u vašim MP objektima. Svaki takav kupac može imati poseban popust po svakoj vrsti artikala. Popusti, kao i podaci o kupcima se čuvaju na serveru i po potrebi su dostupni sa bilo kog mesta. Kada se kupac pojavi u nekom MP objektu, prodavac na osnovu bar-koda sa kartice dobija sve podatke o kupcu, uključujući i njegove popuste. Popusti se automatski dodeljuju i račun se umanjuje za tačno definisan popust. Podatak o kupovini se upisuje na server, odakle ga centrala može kasnije dobiti i na osnovu prometa svakog kupca dodeliiti nove popuste.

Idi na početak strane